Aydınlatma Metni

Ziyaretçiler, sitemizin Kariyer bölümünde belirtildiği şekilde özgeçmiş bilgilerini form üzerinde doldurarak veya …@arikanpartners.com adresine özgeçmiş bilgilerini ileterek, ARIKAN | PARTNERS ILC bünyesinde yer alma isteklerini tarafımıza iletebilirler.

ARIKAN | PARTNERS ILC olarak, kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat doğrultusunda ARIKAN | PARTNERS ILC bünyesinde yapmış olduğunuz iş başvurusu kapsamında işlemekteyiz. Bu aydınlatma metni, KVKK’nın 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ARIKAN | PARTNERS ILC tarafından hazırlanmıştır. ARIKAN | PARTNERS ILC, kişisel verilerinizi işlerken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amaçları, Hukuki Sebepleri ve Toplama Yöntemleri

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

 

Kimlik Bilgisi

 

Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Uyruk, T.C. Kimlik Numarası, Medeni Durum, Ehliyet Sınıf ve Alınma Tarihi, Askerlik Durumu, Fotoğraf, İmza

 

Çalışan Adaylarının Değerlendirilmesi, İşe Alım Sürecine İlişkin Prosedürlerin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

İlgili kişisel veriler, ARIKAN | PARTNERS ILC tarafından, münhasıran işbu metinde sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

İşbu aydınlatma metninde belirtilen kişisel verileriniz, fiziki ve elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

İletişim Bilgisi

E-Posta Adresi, İkametgâh/Posta Adresi, Ev Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası, İş Yeri Adresi, İş Yeri İsmi/Unvanı, İş Yeri Telefon Numarası

 

Çalışan Adaylarının Değerlendirilmesi, İşe Alım Sürecine İlişkin Prosedürlerin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

İlgili kişisel veriler, ARIKAN | PARTNERS ILC tarafından, münhasıran işbu metinde sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

İşbu aydınlatma metninde belirtilen kişisel verileriniz, fiziki ve elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Özlük Bilgileri

Özgeçmiş Bilgileri, Çalışma Bilgileri, Eğitim ve Diploma Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Kullanım Bilgisi, Tanıdık Çalışan Bilgisi, Başvurulan Pozisyon Bilgisi, Seyahat Engeli Bilgisi, Referans Bilgileri

Çalışan Adaylarının Değerlendirilmesi, İşe Alım Sürecine İlişkin Prosedürlerin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

İlgili kişisel veriler, ARIKAN | PARTNERS ILC tarafından, münhasıran işbu metinde sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

İşbu aydınlatma metninde belirtilen kişisel verileriniz, fiziki ve elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 

Kişisel Verilerin 3. Kişilere Aktarımı

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ile yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin Saklama Süresi

 

Kişisel verileriniz, ARIKAN | PARTNERS ILC bünyesindeki farklı pozisyonlara uygunluğun değerlendirilmesi amacıyla başvuru tarihinden itibaren 3 yıl süreyle saklanacaktır. Bu sürenin sona ermesini takiben herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu kapsamda, kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde ve en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir.

İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıda sayılan haklara sahiptir:

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin daha çok bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve kişisel verilerin bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlendikleri amaç için gerekli olmamaları hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

İlgili kişinin, burada belirtilen haklarına dair taleplerini  info@arikanpartners.com adresine iletmesi veya aşağıdaki yazılı adrese Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun başvuruda bulunması halinde, söz konusu talep otuz gün içinde değerlendirmeye alınacaktır. Talepler, kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, ARIKAN | PARTNERS ILC’nin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

ARIKAN | PARTNERS ILC

Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:16 D:39

34330 Levent, İstanbul / Türkiye

E-mail: info@arikanpartners.com

Telefon: +90 (212) 257 28 28

Faks: +90 (212) 257 28 98